Středisko – kontakt

Skauting v naší zemi existuje od roku 1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tisíc členů. Je největší dětskou výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.

…skauting připravuje své členy na řešení každodenních situací dneška a zítřka…

Junák – svaz skautů a skautek ČR

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.

Středisko – dle stanov Junáka je základní organizační jednotkou s právní subjektivitou. Statutárním zástupcem je vždy vedoucí střediska nebo jeho zástupce. Naše středisko si dalo název Evžena Cedivody, po nedávno zesnulém nestoru Karvinského skautingu a dle celostátního členění naší organizace má evidenční číslo 81301. Středisko Evžena Cedivody ev.č. 81301 Karviná v současnosti sdružuje 2 dětské oddíly z Karviné, další z Dolní Lutně, Horní Suché a Rychvaldu a jeden oddíl starších skautů a skautek v Havířově.  Nešlo by to bez obětavé a dobrovolné práce desítek činovníků, vedoucích a kamarádů.

Vedení střediska:

Kateřina Jachníková – vedoucí střediska – statutární zástupce, email: jachne@seznam.cz

 

 

Předseda revizní komise: Ing. Marek Vidlička – marek.vidlicka@gmail.com